Menu

Su nedir kısaca, içme suyu kaynakları nelerdir, içme suyun özellikleri ve tarihi.

Kaç kere, farkına bile varmadan, musluğu açarak susuzluğumuzu gidermişizdir.

Bu suyun, kaynaktan, evimize kadar arı ve duru bir halde nasıl ulaştığını hiç düşündünüz mü? Suyun uzak yerlere ulaşımı ve dağıtımı insanoğluna çok eski devirlerden beri problem olmuştur. Mezopotamya uygarlığı devirlerinde bile, Suriye ve Bdbil’de taştan suyolları yapılmıştır. Doğu ülkelerinde, bu devirlere ait birçok suyolu kalıntısına rastlanmıştır. Ünlü Tir su kemerini yapan Fenikelilerin de bu eski yapılardan esinlendikleri mümkündür.
‘Bu kemerlerde, dikey çirkef kuyuları bulunmaktadır. Fakat özellikle Romalılar, suyolları işiyle yakından ilgilenmişler ve Etrüskler gibi el işinden yararlanmışlardır.
Eski Roma’daki muazzam su kemerleri, boyutları bakımından, günümüzde bile, hayret uyandırmaktadır. Bu kemerlerin kalıntılarına, bugün sadece Roma şehrinde değil, Roma lmparatorluğunun yayıldığı geniş bölgelerin çeşitli yerlerinde de rastlanmaktadır. .Çrtaçağda, bu alandaki ilerlemeler sınırlı olmuştur. Önemli gelişmeler ise, ancak XVII. yüzyılda başlar.

İçme Suyunun Çeşitli Kaynakları;

a) Akarsu ve göller: Bunlar dağ ya da göl çanağındaki sular ve akarsulardır. ‘Bu sular eski antik devirlerden berı, insanların bütün su ihtiyacını karşılamaktadır. Fakat bu tür sular, genellikle arı değildir. Demek ki, mikrop bulaşmasını önlemek için, modern su çıkarma tesislerini, yerleşme bölgelerinin (ev, ahır, sanayi kuruluşları) mümkün olduğu kadar uzağına kurmak gerekmektedir. Bu sular, arıtılır, süzülür, içilecek hale getirilir.
b) Kaynak suları; Toprağın’ı herhangi bir yerinden, yeryüzüne çıkan sulardır. Genel olarak, en az bulaşıcı mikrop taşıyan’ sular bun-lardır. Kaynaklar, nitelik ve niceliklerine göre sınıflandırılırlar ve dikkatle incelenirler. Sahici bir kaynağa değil de, sadece bir önceki fışkırmadan kalma sulara rastlama ihtimali de çok kuvvetlidir. Bu şekilde biriken sular, ilk saflıklarını kaybetmişlerdir.
c) Adi kuyu suları: Toprağın yüzeyine yakın ‘tabakalarda, yağışlar ya da su sızıntıları sonucu açılan çukurlardaki sular. Bunlar

ancak arıtıldıktan sonra içme suyu olarak kullanılabilir.
d) Artezyen kuyuları: Su geçirmez toprak tabakaları ya da kayalarla birbirinden ayrılmış su birikintileridir.

Su nedir kısaca, içme suyu kaynakları nelerdir, içme suyun özellikleri ve tarihi. İlginç Bilgiler  tarihi suyun ozellikleri nelerdir nedir kaynaklar

One Response

Leave a Reply