Menu

FELSEFE taslak öğretim programı görüş raporu

Felsefe programı incelendiğinde felsefeyle tanışma, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi ve bilim felsefesi ünitelerinden oluşan ortaöğretim felsefe dersinin üniteleri yeni taslakta, İlkçağ Felsefesi, Ortaçağ Felsefesi, Rönesans ve 17. yy Felsefesi, 18. yy Aydınlanma Felsefesi ve Çağdaş Felsefe olarak kronolojik sırayla yer aldı.

Bu haliyle değişiklikle salt ünite başlıklarına bakarak dersin genel bir felsefe kültürü vermeyi hedefleyen bir ders olmaktan çıkarıldığı şekil açısından felsefe tarihine dönüştürüldüğü görülmektedir.

Felsefenin ne olduğunu, felsefe bilgisinin ne olduğunu ve aynı zamanda ne olmadığını verebilmek için kesinlikle olması gereken felsefe giriş ünitesi ve konularının olmadığı görülüyor. Felsefe bilgisinin ne olduğunu bilmek için bilgi türlerinin ne olduğu ve bunların birbiriyle ilişkisinin ne olduğunu vermeden felsefe bilgisinin ne olduğu öğretilemez. Felsefe bilgisinin özellikleri ve genel olarak felsefenin konuları bile yeni programda yer bulmamış.

Felsefenin bilimle, dinle, sanatla ve öteki alanlarla ilişkisinin ne olduğuna yer verilmemiş. Kısaca felsefenin anlamı ve gereği bu programda yer bulamamıştır. İnsanlığın var olduğu günden beri yaşamın ve varlığın anlamını kavrama isteği, öte yandan toplum içinde yaşayan ve onun bir bireyi olan insanın, toplumla olan ilişkileri, toplum hayatı içinde bireysel hak ve özgürlüklerinin ne olduğu ve bugüne nasıl gelindiği, ilginç bir şekilde felsefe programında yer bulamamıştır.

Bilgi felsefesi ve bilgi kuramının temel problemleri felsefe kültürünün vaz geçilmez parçaları iken programda yer bulamamıştır. Rasyonalizm, empirizm, kritisizm, analitik felsefe, pozitivizm, entüisyonizm, pragmatizm ve fenomeneloji gibi kuramın temel anlayışlarının programda yer bulamadığı görülmektedir.

Bilim felsefesi programdan çıkarılarak bilimin tarih içindeki gelişimiyle bu gelişimin insanın duyuşunu, düşünü nasıl değiştirdiği, bilimi niteleyen özelliklerin ne olduğu, bilimsel yöntemin, hayatla bilimin iç içeriğinin programda yer bulamadığı görülmektedir.

Yeni programla birlikte varlık felsefesinin ve varlığa ilişkin farklı görüşlerin felsefe dersi içeriğinden çıkarıldı görülmektedir.

Ahlak felsefesiyle ahlakın temel problemlerinin neler olduğu, ahlakı temellendiren farklı bakış açılarının neler olduğu ve geçmişten günümüze ahlakın nelerin üzerinden nasıl şekillendiğinin de programdan çıkarıldığı görülmektedir.

Siyaset felsefesi programdan çıkarılarak, siyasetin temel kavramlarının neler olduğu, siyaset felsefesinin temel sorularının neler olduğu, iktidar, iktidarın kaynağı, meşruiyetin ölçütü, egemenliğin kullanış biçimleri, totaliter, demokratik sistemlerin neler olduğu program içeriğinden çıkarılmıştır. Bu arada bireyin temel haklarının ne olduğu, demokratik hukuk devletinin, sivil toplumun neden vaz geçilmez olduğu programdan ve dolayısıyla ders içeriğinden çıkarılarak gençlerimizin kültürlenmesi engellenmiştir.

Ama anlaşılmaz bir şekilde 15 Temmuz darbe girişimi, milli irade, hukuk devleti ve demokrasi bilinci bahane edilerek çağdaş felsefe içersin de programda yer bulmuştur.

Karmaşa ve düzenin tarih içersin de devlet ve toplumlarda nasıl gerçekleştiği, ideal bir devletin biçimlerinin neler olduğu programdan çıkarılmıştır. Liberalizm, sosyalizm, faşizm ve sosyal hukuk devleti gibi değişik yönetim biçimlerinin neler olduğu müfredattan çıkarılmış. Bu arada sadece liberalizm sınırlı bir şekilde programda yer bulabilmiştir.

Sanat felsefesi programdan çıkarılarak, sanatın ne olduğu ve sanata dair değişik bakış açılarının, sanatın temel kavramlarının neler olduğu ve estetiğin sanatla ilişkisi çocuklarımızın dikkatinden kaçırılmıştır.

Son olarak din felsefesi de programdan çıkarılarak, din ve felsefesi, teoloji, teolojiyle din felsefesinin farkı, teizm, deizm, panteizm, ateizm ya da agnostisizm gibi farklı anlayışların öğrenilmesi de engellenmiştir.

FELSEFE taslak öğretim programı görüş raporu Haber  taslak retim raporu program felsefe

Leave a Reply